Cadastru,carte funciara, lucrari topografice.

Carte funciară

Carte Funciară

Cartea funciară = înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din judeţ (publicitatea imobiliara);

Cartea funciară se deschide la cerere, pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic privind constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate.

Care sunt paşii în cazul în care nu există carte funciară:

  • Trebuie contactată o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI, care sa intocmească documentaţia cadastrală-dacă nu există;
  • Documentaţia cadastrală impreună cu cererea de inscriere si actul autentic de dobândire a dreptului de proprietate vor sta la baza deschiderii carţii funciare;
  • Dupa efectuarea inscrierilor in cartea funciară, se va elibera incheierea și extrasul de carte funciară
Important: Extras din Ordin al Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.
Art. 74. (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice
solicitare de înscriere în cartea funciară a unui imobil, pe baza unei documentații cadastrale
recepționate cu alocare de număr cadastral atribuit anterior implementarii sistemului informatic
integrat de cadastru și carte funciară, se realizează cu completarea vechii documentații prezentate în
original, sau a copiei conform cu originalul a documentației eliberată de biroul teritorial, cu fișierul
.cpxml întocmit de o persoană autorizată, unde se va menţiona la “Menţiuni” vechiul număr
cadastral, în vederea introducerii imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
(2) După expirarea acestui termen, documentațiile cadastrale prevăzute la alineatul anterior,
neînscrise în cartea funciară își pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anulează din
oficiu.